Články a Free tvorba

Aktuální akce

Spřátelené weby

Oblíbené kapely

Poesie a příběhy

Rok 2002

Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Videotéka Filmotéka

 Skydancerovy webové stránky

 

Svobodni.cz

TENTO WEB JIŽ NENÍ ŘADU LET AKTUALIZOVÁN A SLOUŽÍ POUZE JAKO HISTORICKÁ VZPOMÍNKA PRO PŘÁTELE NA DOBY DÁVNO MINULÉ. DÍKY ZA POCHOPENÍ. - V případě pomalého načítání webu si prosím vypněte funkci zobrazování flash objektů a videí ve Vašem webovém prohlížeči nebo použijte např. funkci TUBO ve špičkovém webovém prohlížeči Opera (http://en.wikipedia.org/wiki/Opera_Turbo#Opera_Turbo). In the case of slow loading of this site: please turn off the flash objects + loading of videos or use the "Turbo" in the web browser OPERA. Thank YOU :).

Profil RAdo Skydancer na Facebooku

NEJNOVĚJŠÍ aktualizace Léta Páně: 17. května 2013

NEJNOVĚJŠÍ texty - aktualizace 17. května 2013: SLEDUJTE PRAVIDELNÉ PŘÍSPĚVKY PUBLIKOVANÉ NA WEBU NECIPUJTENAS.CZ :)

NEJNOVĚJŠÍ komentáře a zprávy z TWITTERU, FACEBOOKU níže:

Tweets by @RAdoSkydancer

 

ROK 2015 - květen 2013

17. května 2013 - Sledujte pravidelné příspěvky na webu Necipujtenas.cz

 

Leden 2013

27. ledna 2013 - LEGITIMITA NOVÉHO ČESKÉHO PANA PRESIDENTA MILOŠE ZEMANA A VÍTĚZSTVÍ ROZUMNÉHO ČESKÉHO NÁRODA. Tato krátká glosa vyjadřuje autorův postoj k volbě českého presidenta pana Miloše Zemana ze dne 26. ledna 2013. Zdůrazňuje, že přes všechny ideové rozdíly: je vhodné popřát nové hlavě České republiky mnoho štěstí a Božího Požehnání, pogratulovat jí k jistě životnímu úspěchu po mnoha letech prožité zrady a života v ústraní. Nicméně v případě špatných kroků pana presidenta Zemana a jakýchkoliv – obzvláště mediálních - tvrzení o jeho současné nebo budoucí „velké legitimitě“: bychom měli mít jako rozumní lidé po celých následujících 5 let neustále na paměti: HLASOVALO PRO NĚJ „POUZE“ 2.717.405 OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY, TEDY „JEN“ PŘIBLIŽNĚ 26% ZE ZHRUBA 10,5 MILIÓNŮ VŠECH OBYVATEL ČR (cca 74% mu hlas nedalo). Český národ tak sice moudře delegoval svou moc do rukou pana Zemana, přičemž tak učinil z hlediska síly jeho legitimity s jasně omezeným mandátem! --- English Summary: THE LEGITIMACY OF NEW CZECH PRESIDENT MILOS ZEMAN AND VICTORY OF THE REASONABLE CZECH NATION. This short article expresses the author's attitude towards the choice of Czech President Milos Zeman on January 26, 2013. Creator of this text holds different views than Mr. Zeman but he emphasizes that it is appropriate to do a good wish for the new head of the Czech Republic: Luck and God's Blessings and to congratulate him for his life-success, certainly after many years when he experienced betrayal and life in seclusion. However, in case of bad steps of Mr. Zeman and his or media claims about his so called ´great legitimacy´: we should have the insight - as sensible people - to the 5 years of the future: For Mr. Zeman voted "ONLY" 2.717.405 CITIZENS OF THE CZECH REPUBLIC, IT MEANS "ONLY " approximately 26% from cca 10.500.000 people of the entire population (about 74% did not vote for him). So the Czech nation wisely distributed its power into the hands of Mr. Zeman, and did so in terms of new President´s legitimacy only with clearly limited mandate.

TEXT: DOWNLOAD

 

Říjen 2012

6. října 2012 - AMERICKÁ SPISOVATELKA CARYN DAHLSTRANDOVÁ RIVADENEIROVÁ, B. A.: ROSTOUCÍ POPULARITA MYŠLENEK KŘESŤANSKÝCH LIBERTARIÁNŮ. Následující text je překladem stále velmi aktuálního článku americké spisovatelky Caryn Dahlstrandové Rivadeneirové z 27. ledna 2012. Autorka se ve svém příspěvku publikovaném v internetové verzi křesťanského časopisu „Relevant“ zamýšlí nad nepřehlédnutelným fenoménem současné politické kultury, kterým je mohutný nástup křesťanského libertarianismu a to především v rámci nové-mladé generace. --- English Summary: AMERICAN WRITER CARYN DAHLSTRAND RIVADENEIRA, BA: RISE OF CHRISTIAN LIBERTARIANS. The following text - translated into Czech language - represents Caryn Dahlstrand Rivadeneira´s article dated January 27, 2012, which appeared in the online version of the Christian magazine "Relevant". The author examines the big phenomenon of contemporary political culture: the rising of powerful Christian-Libertarianism, especially among the new-young-generation. (Caryn Dahlstrand Rivadeneira is the author of “Grumble Hallelujah: Learning to Love Your Life Even When It Lets You Down” (Tyndale, 2011) and co-founder of “Redbud Writers Guild”. She and her family live outside of Chicago.).

TEXT: DOWNLOAD

 

Září 2012

16. září 2012 - NĚKDEJŠÍ PŘEDSEDA AMERICKÉ REPUBLIKÁNSKÉ STRANY MICHAEL STEPHEN STEELE: REPUBLIKÁNŠTÍ ŠÉFOVÉ SE LETOS ZACHOVALI K RONU PAULOVI, K LIDEM Z JEHO HNUTÍ SVOBODY A K PAULOVÝM RNC DELEGÁTŮM NEČESTNĚ, HLOUPĚ A BLÁZNIVĚ. V DOBĚ KONÁNÍ SRPNOVÉ REPUBLIKÁNSKÉ NÁRODNÍ KONVENCE V TAMPĚ NA FLORIDĚ TAK POŠKODILI V PŘÍMÉM PŘENOSU PŘED ZRAKY CELOSVĚTOVÉ VEŘEJNOSTI NEJEN DOBRÉ JMÉNO NAŠÍ STRANY, ALE TAKÉ PŘEDEVŠÍM SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH. Následující text je překladem části rozhovoru z 30. srpna 2012, který spolu vedli moderátor Jon Stewart a Michael Stephen Steele (předseda americké republikánské strany v letech 2009–2011, viceguvernér státu Maryland z období let 2003-2007, křesťan-katolík, právník, politik a komentátor) v pořadu „The Daily Show with Jon Stewart“ kabelové televize „Comedy Central“. Doktor Steele si postěžoval, že republikánští bossové neměli ani tolik slušnosti, aby jej pozvali na letošní Republikánskou národní konvenci z konce srpna 2012 v Tampě na Floridě a neopomněl navíc divákům sdělit své praktické zkušenosti: Všechny tyhle stranické sjezdy jsou založeny - podobně jako telemarketing - na specifické formě reklamního sdělení tzv. „Infomercials“ a snaží se lidem co nejlépe prodat každého politického kandidáta nebo alespoň jeho myšlenky. Politické konvence již bohužel dávno nejsou prostorem pro svobodnu diskusi. Všechno zde musí probíhat podle předem připraveného plánu. Michael Steele zdůraznil, že tato naprosto tristní situace se bude konečně po uplynulých desítkách let měnit a to díky moderní informační společnosti a Internetu. Staré marketingové postupy již na voliče přestávají zabírat a lidé místo toho chtějí slyšet pravdu, fakta, vyžadují čestné jednání a integritu svých volených zastupitelů. Steele posléze důrazně zkritizoval vedení GOPu právě za nečestný, hloupý a bláznivý přístup k Ronu Paulovi (americký republikánský kongresman a kandidát na presidenta USA z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) a k jeho hnutí svobody včetně Paulových RNC delegátů. Dr. Ron Paul měl dostat na Republikánské národní konvenci prostor pro svůj řádný-necenzurovaný-svobodný projev a nikoliv pouze necelé čtyři minuty určené k vysílání krátkého oslavného videa Paulova života a jeho myšlenek. Republikánská strana tak udělala velkou chybu, když si tím znepřátelila milióny mladých lidí z hnutí svobody Rona Paula, kteří byli ochotni stát se součástí jedné-velké-americké-politické strany: „Grand Old Party“. --- English Summary: FORMER CHAIRMAN OF THE U.S. REPUBLICAN PARTY STEPHEN MICHAEL STEELE: REPUBLICAN LEADERS WERE THIS YEAR DISHONEST, STUPID AND CRAZY WITH REGARD TO RON PAUL AND HIS LIBERTY MOVEMENT AND ALSO WITH REGARD TO PAUL'S RNC DELEGATES AT THE TIME OF THE AUGUST REPUBLICAN NATIONAL CONVENTION IN TAMPA, FLORIDA. REPUBLICAN BOSSES VANDALIZED LIVE IN FRONT OF A GLOBAL AUDIENCE NOT ONLY THE REPUTATION OF OUR FAMOUS "GRAND OLD PARTY", BUT VIA THAT THEY ESPECIALLY DISHONOURED THE UNITED STATES OF AMERICA. The following text (translated into Czech language) represents part of an interview from August 30, 2012: Anchorman Jon Stewart and Stephen Michael Steele (Chairman of the U.S. Republican Party in 2009-2011, Governor of Maryland from 2003-2007, a Christian, Catholic, lawyer, politician and commentator) discussed together many important questions on "The Daily Show with Jon Stewart" aired by cable television "Comedy Central". Dr. Steele complained that Republican bosses did not even have the decency to invite him to this year's Republican National Convention in late August 2012 in Tampa, Florida. Then he told the viewers his practical experience: All of these political congresses are based - like telemarketing - on the specific form of advertising messages called “the infomercials" and via this marketing instrument the politicians are trying to sell the best political candidate to the voters or at least some useful ideas. Unfortunately political conventions are not the space for the free debate. Everything here must be conducted according to a predetermined schedule. Michael Steele stressed that this utterly long time dismal situation will finally be over thanks to the modern information society - via the Internet. Old marketing practices have ceased to attract the voters. The people want to hear the truth, the facts and they require honesty and integrity of their elected representatives and not “marketing talks”. Steele later strongly criticized the leadership of GOP as dishonest, stupid and crazy for their unfair approach to Ron Paul (American republican Congressman and presidential candidate 2012 from Texas, a physician, a Christian and leading figure of the current generation of the founding fathers of the Liberty movement) and to Liberty movement including Paul's RNC delegates. According to Michael Steele: Dr. Ron Paul deserved the space at the Republican National Convention and a place for his uncensored speech and not only less than four minutes long Paul's celebratory video of his life and his philosophy of freedom. The Republican Party made a big mistake when antagonized the young people of the Liberty movement including Dr. Ron Paul, who were willing to become part of one-great-American-political party named: "Grand Old Party".

TEXT: DOWNLOAD

 

9. září 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: JSME SVĚDKY ZRODU NOVÉ-SVĚTOVÉ ÉRY – STARÝ EKONOMICKO-SPOLEČENSKÝ SYSTÉM SE POSTUPNĚ HROUTÍ – NENÍ TO VŠAK DŮVOD K DEPRESI - OBJEVUJÍ SE TOTIŽ BÁJEČNÉ-NOVÉ MOŽNOSTI DOSTUPNÉ KAŽDÉMU ČLOVĚKU – OPRAVDU SVOBODNÍ OBČANÉ PŘEDSTAVUJÍ NAŠI SKVĚLOU BUDOUCNOST A NADĚJI, ŽE ÉRA NOVÉHO-SVOBODNÉHO SYSTÉMU PŘINESE NEBÝVALOU PROSPERITU, ŠANCE A VZÁJEMNOU LIDSKOU ÚCTU, POSÍLENÍ ROLE PŘIROZENÝCH PRÁV A SVOBOD, MÍROVÉ ŘEŠENÍ STALETÝCH PROBLÉMŮ LIDSTVA. Následující text je překladem šedesáti osmi minutového projevu z 26. srpna 2012, který přednesl Ron Paul (americký presidentský kandidát a republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) v rámci své akce s názvem "We Are the Future Rally" v Tampě na Floridě za účasti jedenácti tisíc nadšených posluchačů - jeden den před začátkem Republikánské národní konvence. Prostřednictvím Internetu se posléze jeho poselství dostalo k široké veřejnosti. Ron Paul zdůraznil, že jsme svědky zrodu nové světové éry. Starý ekonomicko-společenský systém se postupně hroutí, ale není to však důvod k depresi. Objevují se totiž báječné-nové možnosti pro každého člověka. V novém systému pak budou představovat naši skvělou budoucnost opravdu svobodní lidé. Dr. Paul také vysvětlil, že:

 • útoky dosavadní státní moci na občanské svobody, majetek a měnu budou pokračovat, sílit

 • díky tomu se budou lidé také stále více snažit hluboce porozumět chybám starého systému

 • budou v důsledku toho silně toužit po reálné svobodě

 • budou usilovat o plné obnovení svých přirozených práv, která jim dál Bůh

 • budou pak posléze ochotni tato svá práva a svobody hájit v reálných situacích

 • budou chtít žít v novém-svobodném systému, kde si budou moci ponechat veškeré plody své práce bez zbytečného zdanění, kde si budou moci půjčovat peníze za férových-úrokových podmínek podobně, jako to dělají samy komerční banky, když získávají super výhodné úvěry od nynějších centrálních bank za nízké, nulové (tzv. „Nulová úroková politika“) nebo dokonce už i záporné úroky (tzv. „Záporná úroková politika“) a posléze pak naopak nabízejí svým klientům úvěry s velkým ziskem za vysoké úrokové sazby. (Např. americký „FED“ a další centrální banky budou reformovány nebo úplně zrušeny – nastoupí doba zlatem, stříbrem aj. reálně krytých a vzájemně si konkurujících měn.)

 • stát nebude moci lidem již vůbec nic sebrat

 • vláda bude muset maximálně chránit občanské svobody a přirozená práva - bez jakýchkoliv výmluv

 • nový systém bude založen na filosofii nenásilí, na svobodném trhu a odmítání válek

 • lidem se díky opravdu svobodnému trhu a novým možnostem produkce konečně vrátí sebeúcta, která je příčinou frustrací současné společnosti a vede k páchání násilí

 • nový ekonomicko-společenský systém svobody bude tedy podle Dr. Paula odpovědí na všechny chyby minulých staletí a velkou příležitostí pro všechny lidi naší planety

--- English Summary: U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE RON PAUL: WE ARE WITNESSING THE EMERGENCE OF A NEW-WORLD ERA - THE OLD ECONOMIC AND SOCIAL SYSTEM IS GRADUALLY COLLAPSING - BUT THIS IS NOT CAUSE FOR DEPRESSION - THERE ARE WONDERFUL-NEW OPTIONS FOR EVERYONE - A TRULY FREE PEOPLE ARE OUR HOPE FOR A BRIGHT FUTURE THAT THE ERA OF THE NEW-LIBERTY SYSTEM WILL BRING UNPRECEDENTED PROSPERITY, OPPORTUNITY AND SELF-ESTEEM OF MAN, THE STRENGTHENING OF THE ROLE OF NATURAL RIGHTS AND FREEDOMS, PEACEFUL SOLUTION OF AGE-OLD PROBLEMS OF MANKIND. The following text (translated into Czech language) represents Ron Paul´s speech from August 26, 2012. He addressed over eleven thousands of enthusiastic listeners at his Action titled "We Are the Future Rally" in Tampa, Florida - one day before the start of the Republican National Convention. Paul´s message then echoed via Internet to general public. Ron Paul emphasized the fact that we are witnessing the birth of a New World Era. The old economic-social system is gradually collapsing, but it's no reason to be depressed. There are wonderful new opportunities for everyone. The truly free people will be featuring our bright future in the new system of Liberty.

  Dr. Paul also explained that:

 • Existing state power attacks on civil liberties, property and currency will continue to grow

 • Via that fact the people will also increasingly seek to achieve the deep understanding the mistakes of our old system

 • It will result in a strong desire for real Liberty

 • The people will demand the full restoration of their God-given natural rights and they succeed

 • The society will then finally be willing to exercise and defend those rights in real life situations

 • The people will live in a New-Liberty system where they will be able to keep all the fruits of their work without undue taxation and where they will be able to borrow money for a fair-interest conditions as banks. No more situations when banks gaining credit from the central banks via low or so called "Zero and also Negative interest rate policy", but all the small customers must pay very high interest rates. Also U.S. "FED" and other central banks will be reformed or entirely abolished. After that starts the new era of sound money and competing currencies backed by gold, silver etc.

 • The state will not be able to take from the people - via force or by law - the property or anything else

 • Government will have to protect civil liberties and natural rights - without any excuses

 • The new system will be based on the philosophy of nonviolence, the free market and the rejection of war

 • Through the truly free market and thanks to new possibilities and production: the self-esteem of man finally returns and frustration of contemporary society that leads to the perpetration of violence will be gone forever

 • New economic and social system of Liberty will thus - according to Dr. Paul - answers to all the mistakes of past centuries and it presents a great opportunity for all the people of our planet.

 • (Ron Paul is U.S. Congressman and presidential candidate 2012 from Texas, doctor, a Christian and best-known personality in hierarchy of the founding fathers of the Liberty movement.)

TEXT: DOWNLOAD

 

Srpen 2012

30. srpen 2012 - AMERICKÝ SENÁTOR RAND PAUL: NAŠE DÍKY A VELKÝ OBDIV PATŘÍ ZAKLADATELI HNUTÍ SVOBODY-MÉMU OTCI RONU PAULOVI – V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI NÁS ČEKAJÍ OBROVSKÁ VÍTĚZSTVÍ – POJĎME SPOLEČNĚ PROSADIT AUDIT FEDU, POSLÉZE TAKÉ PENTAGONU A ZRUŠENÍ PONIŽUJÍCÍ TSA. KAŽDÝ Z VÁS MŮŽE POMOCI A KAŽDÝ Z VÁS JE DŮLEŽITÝ PRO NÁŠ SPOLEČNÝ ÚSPĚCH! Následující text je překladem projevu z 26. srpna 2012, který přednesl Rand Paul (americký republikánský senátor z Kentucky, křesťan a významný představitel Kampaně za svobodu) v rámci akce svého otce Dr. Rona Paula s názvem "We Are the Future Rally" v Tampě na Floridě za účasti jedenácti tisíc nadšených posluchačů - jeden den před začátkem Republikánské národní konvence. Prostřednictvím Internetu se posléze Randovo poselství dostalo k široké veřejnosti. Vyslovil v něm velké uznání svému otci za úspěšné prosazování myšlenek svobody po dobu několika-ti minulých dekád. Rand Paul také načrtl blízkou budoucnost své práce v Senátu, kde bude nutné prosadit zákon o auditu FEDu, který již úspěšně prošel Sněmovnou reprezentantů. Další krok podle něj spočívá v přípravě nové legislativy o detailním auditu Pentagonu a ve schválení zrušení federální agentury TSA, která proslula svými některými excesy mj. při ponižování amerických občanů. Senátor Paul vyzval veřejnost k masivní Emailové akci směrované na šéfa senátní většiny Harryho Reida, aby byly vytvořeny lepší podmínky pro úspěšné ovlivnění výsledného hlasování v celém Kongresu. Neopomněl zdůraznit: Garantuji vám, že v nedaleké budoucnosti nás společně čekají obrovská vítězství! --- English Summary: U.S. SENATOR RAND PAUL: OUR THANKS AND ADMIRATION GOES TO THE FOUNDER OF FREEDOM MOVEMENT AND MY FATHER RON PAUL - IN THE NEAR FUTURE WE WILL ACHIEVE HUGE VICTORIES - LET'S ENFORCE AUDIT THE FED, THEN ALSO THE PENTAGON AND THE ABOLITION OF HUMILIATING TSA. EACH OF YOU CAN HELP AND EVERYONE OF YOU IS ALSO VERY IMPORTANT FOR OUR MUTUAL SUCCESS! The following text (translated into Czech language) represents U.S. Senator Rand Paul´s speech from August 26, 2012 (Rand Paul is a christian and also an important person of the Campaign for Liberty). He addressed over eleven thousands of enthusiastic listeners at the Action of his father Dr. Ron Paul titled "We Are the Future Rally" in Tampa, Florida - one day before the start of the Republican national Convention. Rand´s message then echoed via Internet to general public. He expressed a great tribute to his father for the successful promotion of Liberty in several past decades. Rand Paul also explained his plan for the near future - for his work in the Senate, where it will be necessary to enforce the law “Audit the FED”. (This bill already successfully passed in the House). According to him, the next step is the preparation of new legislation on the detailed audit of Pentagon and repeal the federal agency TSA. Senator Paul then invited the public for a massive Email action directed to the Senate Majority Leader Harry Reid. Via that action he would like to create a better conditions for successful influencing of voting process in the U.S. Congress. Rand pointed out: I guarantee you big wins in the near future!

TEXT: DOWNLOAD

 

28. srpen 2012 - AMERICKÝ HISTORIK THOMAS WOODS: NĚKOLIK DOBRÝCH ARGUMENTŮ PROTI NEMÍSTNÝM POŽADAVKŮM NA AUTOMATICKOU AKCEPTACI TZV. "SPOLEČENSKÉ SMLOUVY". Následující text je překladem vyjádření ze 7. srpna 2012, které adresoval Thomas E. "Tom" Woods (americký historik z Kansasu, křesťan a významná osobnost současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) prostřednictvím Internetu široké veřejnosti ve věci své morální podpory pro všechny svobodomyslné lidi, kteří mají respekt a slušné chování k druhým, ale přesto musí sami každý den bojovat o své právo na život ve společnosti bez úcty k jejich vlastním názorům, k právům a majetku. Dr. Woods zdůraznil, že stojí celou svou autoritou pevně na straně libertariánů vůči mocichtivým-anti-svobodným myšlenkám v naší společnosti a proti požadavkům na likvidaci všech tzv. „jiných názorů“, které neodpovídají konceptu tzv. „společenské smlouvy“. Rozhodně odmítl tezi: Všichni libertariáni by měli raději odejít, pokud se jim tedy nelíbí aktuální systém, jeho pravidla a již zmiňovaná tzv. "společenská smlouva". Pro své postoje také poskytl rozumné argumenty. --- English Summary: AMERICAN HISTORIAN THOMAS E. "TOM" WOODS: SOME GOOD ARGUMENTS AGAINST THE MISPLACED REQUIREMENTS FOR THE AUTOMATIC ACCEPTANCE OF THE SO-CALLED "SOCIAL CONTRACT". The following text (translated into Czech language) represents Thomas E. "Tom" Woods´s statement from August 7, 2012. He addressed general public via Internet, regarding his moral support for all freethinking people with respect and decency for others. Yet these folks must fight each day for their rights to live in current society without respect for "their-other" opinions, property and rights. Dr. Woods pointed out that his whole authority is firmly on the side of libertarians, against power-hungry-anti-liberty ideas in our society and against the demands of the destruction of all so-called "other views" that do not match the concept of the "social contract". He decisively rejected the proposition: All libertarians should instead leave our country, if they do not like the current system, its rules and if they do not like the so-called "social contract". (Thomas E. "Tom" Woods is U.S. historian from Kansas, a Christian and a prominent figure of the current generation of founding fathers of the Liberty movement.)

TEXT: DOWNLOAD

 

25. srpen 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: PRO ZÁCHRANU A BEZPEČNOST EKONOMIKY USA MUSÍME RADIKÁLNĚ OMEZIT VÝDAJE NA ZBROJENÍ. POKUD ŠKRTNEME ROZPOČET PENTAGONU O 50%, TAK TÍM POMŮŽEME NAŠIM KRIZÍ TĚŽCE ZKOUŠENÝM OBČANŮM, ALE HLAVNĚ STÁLE ZŮSTANEME VOJENSKY NEJSILNĚJŠÍ ZEMÍ NAŠÍ PLANETY, NA KTEROU SI NIKDO NETROUFNE DOKONCE ANI JEN ŠPATNĚ POHLÉDNOUT. TAKOVÁ JSOU ZKRÁTKA FAKTA. NAČ TEDY JEŠTĚ ČEKÁME? Následující text je překladem prohlášení z 20. srpna 2012, které adresoval Ron Paul (americký presidentský kandidát pro rok 2012 a republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan, nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) široké veřejnosti prostřednictvím Internetu v důležité záležitosti záchrany a bezpečnosti amerického hospodářství. Pro dosažení tohoto úkolu považuje Dr. Ron Paul za naprosto stěžejní radikální snížení vojenských výdajů USA. Podle něj lze v současné ekonomické krizi díky takovému kroku účelně pomoci těžce zkoušeným americkým občanům. Paul ale především zdůraznil, že i po plánovaném škrtech bude Amerika stále naprostou jedničkou a supervelmocí, bude vojensky nejsilnější zemí mezi ostatními národy naší planety. To jsou podle Dr. Paula holá fakta: Nač pak ovšem ještě stále čekáme? --- English Summary: U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE RON PAUL: FOR THE RESCUE AND SAFETY OF THE U.S. ECONOMY: WE MUST RADICALLY REDUCE MILITARY SPENDING. IF WE WERE ABLE TO SHRINK THE PENTAGON BUDGET BY 50%: VIA THIS STEP WE WILL BE ABLE TO HELP OUR SEVERELY TESTED CITIZENS IN PRESENT ECONOMIC CRISIS. BUT MOST OF ALL EVEN AFTER SHRINKING OF OUR DEFENCE BUDGET: AMERICA STILL WILL BE THE NUMBER ONE MILITARY SUPERPOWER AND STRONGEST COUNTRY AMONG OTHER NATIONS OF OUR PLANET. NO ONE DARES TO ATTACK OR HARM USA. THOSE ARE THE FACTS. SO WHY WE ARE STILL WAITING? The following text (translated into Czech language) represents Ron Paul´s statement from August 20, 2012. He addressed general public via his website and Internet in the important case of rescuing and safety of the U.S. economy. He is willing to radically reduce the military spending. Dr. Ron Paul also explained that through this step we will be able to help our severely tested citizens in present economic crisis, but most of all even after shrinking of our defense budget: America still will be the number one military superpower and strongest country among other nations of our planet. No one dares to attack or harm USA. These are according to Mr. Paul the pure facts: So why we are still waiting? (Ron Paul is U.S. Congressman and presidential candidate 2012 from Texas, doctor, a Christian and best-known personality in hierarchy of the founding fathers of the Liberty movement.)

TEXT: DOWNLOAD

 

23. srpen 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: VZÁJEMNĚ SI KONKURUJÍCÍ SVOBODNÉ MĚNY KRYTÉ ZLATEM A STŘÍBREM PŘEDSTAVUJÍ ŘEŠENÍ NEUSTÁLÉHO ZNEHODNOCOVÁNÍ DOLARU, TÍM I OCHRANU GLOBÁLNÍCH FINANČNÍCH REZERV, ÚSPOR OBČANŮ A JSOU TAKÉ ÚČINNOU OBRANOU VŮČI VŠEOBECNÉMU RŮSTU CEN, KTERÝ TĚŽCE DOPADÁ NA PŘEVÁŽNOU VĚTŠINU LIDSTVA – MONOPOL STÁTU A CENTRÁLNÍCH BANK NA TISK A TVORBU PENĚZ JIŽ MUSÍ KONEČNĚ SKONČIT. Následující text je překladem prohlášení z 13. srpna 2012, které adresoval Ron Paul (americký presidentský kandidát pro rok 2012 a republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan, nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) prostřednictvím Internetu široké veřejnosti ve věci svého návrhu na opětovné zavedení vzájemně si konkurujících svobodných měn krytých zlatem a stříbrem. Podle Dr. Paula by to znamenalo definitivní řešení neustálého znehodnocování dolaru, tím i ochranu celosvětových finančních rezerv, úspor občanů a také účinnou obranu vůči všeobecnému růstu cen, který v současnosti tak těžce dopadá na převážnou většinu lidstva. Paul také vyzval jakožto předseda Podvýboru pro domácí měnovou politiku a technologie americké Sněmovny reprezentantů k definitivnímu ukončení monopolu státu a centrálních bank na tisk a vůbec jakoukoliv jinou formu tvorby peněz. --- English Summary: U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE RON PAUL: THE COMPETITION OF FREE CURRENCIES BACKED BY GOLD AND SILVER REPRESENTS THE BEST SOLUTION AGAINST CONTINUOUS DEPRECIATION OF THE DOLLAR, IDEAL PROTECTION OF GLOBAL SAVINGS AND ALSO AN EFFECTIVE DEFENSE AGAINST THE GENERAL INCREASE IN PRICES, WHICH SEVERELY AFFECTS THE VAST MAJORITY OF HUMANITY - THE STATE MONOPOLY OF CENTRAL BANKS TO PRINT AND CREATE MONEY MUST BE ALREADY FINALLY STOPPED. The following text (translated into Czech language) represents Ron Paul´s statement from August 13, 2012. He addressed general public via his website and Internet regarding his application for reinstatement of free competing currencies backed by gold and silver. According to Dr. Paul it would mean a definitive solution to the continuous depreciation of the dollar and it will protect the global financial reserves, citizens' savings and also provide an effective defense against the general increase in prices, which currently falls so heavily on the vast majority of mankind. Paul - as President of the Congressional Subcommittee on Domestic Monetary Policy and Technology - also called for the ultimate ending of monopoly to printing and creating of money granted by state only to central banks. (Ron Paul is U.S. Congressman and presidential candidate 2012 from Texas, doctor, a Christian and best-known personality in hierarchy of the founding fathers of the freedom movement.)

TEXT: DOWNLOAD

 

21. srpen 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: OFICIÁLNÍ POZVÁNKA KE SLEDOVÁNÍ LETOŠNÍ REPUBLIKÁNSKÉ NÁRODNÍ KONVENCE V TAMPĚ NA FLORIDĚ (27. AŽ 30. SRPNA 2012) A K VAŠÍ OSOBNÍ ÚČASTI NA DVOU „BEFOREPARTIES“ RONA PAULA S NÁZVEM „MY JSME BUDOUCNOST“ REPUBLIKÁNŮ („WE ARE THE FUTURE RALLY“) A „LIBERTY ROCKS AFTER PARTY“ (OBĚ AKCE PROBĚHNOU 26. SRPNA 2012) – POJĎME SPOLEČNĚ ROZVINOUT V AMERICKÉ REPUBLIKÁNSKÉ STRANĚ POMYSLNÝ PRAPOR SVOBODY A DOKAŽME TAK, ŽE PŘÍZNIVCI HNUTÍ SVOBODY SYMBOLIZUJÍ NOVOU-LEPŠÍ BUDOUCNOST SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH A CELÉHO SVĚTA. Následující text je překladem tiskového prohlášení z 11. srpna 2012, které rozeslal Ron Paul (americký presidentský kandidát, republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) a jeho volební štáb Emailem svým příznivcům a prostřednictvím spřízněných webových stránek se pak Paulovo vyjádření dostalo dále k široké veřejnosti. Dr. Paul tímto způsobem zveřejnil svou oficiální pozvánku ke sledování Republikánské národní konvence a vyzval své sympatizanty k masové účasti na dvou svých vlastních akcích s názvem „My jsme budoucnost“ republikánské strany („We are the Future Rally“) a „Liberty Rocks After Party“, které naplánoval na 26. srpna 2012, jeden den před začátkem RNC v Tampě na Floridě. Ve svém prohlášení několikrát zdůraznil, že letos bude konvence nejenom o těžké práci (uznání delegátů, budování platformy svobody, vyjednávání ve výborech, rozhovory s novináři, projevy atd.), nýbrž především také o skvělé zábavě: Hnutí svobody rozvine v americké republikánské straně pomyslný prapor svobody a dokáže tak celému světu, že příznivci Rona Paula symbolizují novou-lepší budoucnost GOPu a celých Spojených států amerických. --- English Summary: U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE RON PAUL: AN OFFICIAL INVITATION TO MONITOR THIS YEAR'S REPUBLICAN NATIONAL CONVENTION IN TAMPA, FLORIDA (FROM AUGUST 27 TO AUGUST 30, 2012) AND TO YOUR PERSONAL PARTICIPATION IN TWO "BEFOREPARTIES" OF RON PAUL CALLED "WE ARE THE FUTURE RALLY" AND "LIBERTY ROCKS AFTER PARTY" (BOTH EVENTS WILL TAKE PLACE ON AUGUST 26, 2012) - LET'S UNFOLD TOGETHER THE FLAG OF FREEDOM IN THE AMERICAN REPUBLICAN PARTY SO THAT THE WHOLE WORLD CAN SEE HOW RON PAUL´S SUPPORTERS SYMBOLIZE THE BRAND NEW-IMPROVED FUTURE OF GOP AND THE UNITED STATES OF AMERICA. The following text (translated into Czech language) represents Ron Paul´s press release from August 11, 2012, which Ron Paul and his staff sent via email to his supporters and through related websites then Paul's statement came to the general public. Dr. Paul in this way released his official invitation to watch the Republican National Convention and urged his supporters to mass participation in two of his own events called "We are the future" of the Republican Party ("We are the Future Rally") and "Liberty Rocks After Party". He prepared both events for August 26, 2012, one day before the beginning of the RNC in Tampa, Florida. Dr. Paul mentioned on several occasions that this convention will not only be about hard work (recognition of delegates, building a platform of freedom, bargaining in committees, interviews with journalists, speeches, etc.), but above all it will be a great fun: The Liberty Movement unfolds the flag of freedom in the American Republican Party so that the whole world can see how Ron Paul´s supporters symbolize the new-improved future of GOP and the United States of America. (Ron Paul is U.S. Congressman and presidential candidate 2012 from Texas, doctor, a Christian and best-known personality in hierarchy of the founding fathers of the Liberty movement.)

TEXT: DOWNLOAD

 

19. srpen 2012 - AMERICKÝ HISTORIK THOMAS WOODS: INTERNET PŘINESL LIDSTVU V DĚJINÁCH DOPOSUD NEVÍDANOU DECENTRALIZACI MOŽNOSTÍ ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A OVLIVŇOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ – PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU JSME SCHOPNI DOSLOVA OBEJÍT DOSAVADNÍ SYSTÉM MAINSTREAMOVÝCH SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A UNIVERZIT - VYTVÁŘÍME SI VLASTNÍ-NOVÉ-NÍZKONÁKLADOVÉ A RESPEKTOVANÉ INSTITUCE, KTERÉ JSOU PRO NÁS PŘÁTELSKÉ A MÁME JE K DISPOZICI ON-LINE 24 HODIN DENNĚ (VIZ NAPŘ. WWW.LIBERTYCLASSROOM.COM) – TICHÁ INTERNETOVÁ REVOLUCE ZRODILA MLADOU GENERACI, KTERÁ TOUŽÍ PO PRAVDIVÝCH INFORMACÍCH A PO MÍROVÉ ZMĚNĚ DOSAVADNÍHO SPOLEČENSKÉHO SYSTÉMU. Následující text je překladem projevu z 19. května 2012, který přednesl Thomas E. "Tom" Woods (americký historik z Kansasu, křesťan a významná osobnost současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) v hlavním městě státu Texas (Austin) na setkání příznivců svobody ve věci objasnění důležitých revolučních společenských změn a trendů, které lidstvo v současnosti zažívá a které v blízké budoucnosti ovlivní každého člověka. Dr. Woods zdůraznil, že dosavadní politický-ekonomicko-společenský systém založený na kontrole veřejného mínění (média), na vytváření falešných autorit a „kontrolních stanovišť“ (tzv. „strážci bran“) „jediných správných názorů“ (např. university) je nyní v procesu svého rozkladu. Svobodná společnost a mladá generace se proto již naučila obcházet tyto staré struktury skrze Internet a dokonce si formuje své nové-vlastní-nizko-nákladové instituce, kterým věří. Tato pokojná-tichá revoluce bude sice ještě probíhat řadu let, nicméně každým rokem získává jedno důležité vítězství za druhým, včetně srdcí a intelektu obrovského množství lidí toužících po pravdivých informacích a po novém uspořádání společnosti. --- English Summary: AMERICAN HISTORIAN THOMAS WOODS: THE INTERNET HAS BROUGHT TO US SO FAR FROM HISTORICAL POINT OF VIEW AN UNPARALLELED LEVEL OF DECENTRALIZATION OF SPREADING INFORMATION AND NEW POSSIBILITIES HOW TO INFLUENCING PUBLIC OPINION - THROUGH THE INTERNET WE ARE ABLE TO LITERALLY BYPASS THE CURRENT SYSTEM OF MAINSTREAM MEDIA AND UNIVERSITIES - VIA THAT: FREE PEOPLE ARE IN THE PROCESS OF CREATING THEIR OWN-NEW-LOW COST AND RESPECTED INSTITUTIONS THAT ARE FRIENDLY AND AVAILABLE ONLINE 24 HOURS A DAY (SEE EG WWW.LIBERTYCLASSROOM.COM) - QUIET INTERNET REVOLUTION GAVE BIRTH TO A NEW YOUNG GENERATION THAT LONGS FOR TRUE INFORMATION AND DEMANDS A PEACEFUL CHANGE OF EXISTING POLITICAL-ECONOMIC-SOCIAL SYSTEM. The following text (translated into Czech language) represents Thomas E. "Tom" Woods´s speech from May 19, 2012. He addressed general public at a meeting of freedom loving people in the capital of the state of Texas (Austin), regarding clarification of important revolutionary change of our society and new trends that is currently humanity experiencing and which in the future will affect everyone of us. Dr. Woods pointed out that the current political-economic system based on the control of public opinion (media), on the creation of false authorities and on the “control stations” (so called “Gatekeepers”) of speech, minds, and opinions (such as universities) is already in the process of its disintegration. A free society and a new young generation therefore already successfully circumventing these old structures through the Internet and they creating its own new-friendly-low cost institutions of true information. This quiet-revolution is still in progress and it will be here with us for many years, but every year it gets slowly one important victory after another, including winning the hearts and intellect of huge numbers of people and they would like to achieve the truth in the field of information dissemination and brand new arrangements of our society. (Thomas E. "Tom" Woods is U.S. historian from Kansas, a Christian and a prominent figure of the current generation of founding fathers of the freedom movement.)

TEXT: DOWNLOAD

 

4. srpen 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: NEJNOVĚJŠÍ LEGISLATIVA USA NAMÍŘENÁ VŮČI ÍRÁNU A SÝRII BY SE MĚLA SPÍŠE NAZÝVAT „ZÁKONEM O POSEDLOSTI ÍRÁNEM 2012“ - DALŠÍ VLNA TĚCHTO SANKCÍ ZNAMENÁ JEDNOZNAČNÝ AKT VYHLÁŠENÍ VÁLKY – NĚKTEŘÍ LIDÉ Z NAŠÍ ADMINISTRATIVY SI ZKRÁTKA NOVÝ VÁLEČNÝ KONFLIKT PŘEJÍ - ÍRÁN ANI SÝRIE PRO NÁS OVŠEM VE SKUTEČNOSTI NEPŘEDSTAVUJÍ VŮBEC ŽÁDNÉ NEBEZPEČÍ. Následující text je překladem dvou projevů (2X2,5 min.) z 1. srpna 2012, které přednesl Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) v Kongresu USA ve věci projednávání zákona o nových sankcích vůči Íránu a Sýrii. Prostřednictvím Internetu se pak jeho řeč dostala k široké veřejnosti. Dr. Ron Paul rezolutně odsoudil text nové legislativy s názvem „H.R. 1905: Iran Sanctions, Accountability, and Human Rights Act of 2012” a nazval jej doslova „Zákonem o posedlosti Íránem 2012“ - jednoznačným válečným aktem. Podle něj Sýrie ani Írán nepředstavují pro USA žádnou bezpečnostní hrozbu a proto je také dobrý důvod nechat tyhle dvě země na pokoji. Další válka by pak znamenala dle jeho názoru naprostou finanční katastrofu nejen pro Spojené státy. --- English Summary: U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE RON PAUL: THE LATEST U.S. LEGISLATION DIRECTED AGAINST IRAN AND SYRIA SHOULD RATHER BE CALLED: "THE LAW OF THE OBSESSION WITH IRAN 2012" - THE NEXT WAVE OF THESE SANCTIONS IS A CLEAR ACT OF DECLARING WAR - SOME PEOPLE IN OUR CURRENT AMERICAN ADMINISTRATION JUST WANT DESPERATELY A NEW WAR - IRAN OR SYRIA IN FACT POSES FOR US NO DANGER OR THREAT. The following text (translated into Czech language) represents Ron Paul´s speech from August 1, 2012 concerning the new sanctions against Iran and Syria. First in Congress and then via Internet: Dr. Paul spoke to the general public and resolutely condemned the text of new legislation called "HR 1905: Iran Sanctions, Accountability, and Human Rights Act of 2012 " and named it literally as "Obsession with Iran Act of 2012 " a clear Act of war. He said that Syria and Iran are not security threat to the U.S. and it is also a good reason to let these two countries alone. Another war would mean, in his opinion, an absolute financial disaster not only for the United States. (Ron Paul is U.S. Congressman from Texas, doctor, a Christian and best-known personality in hierarchy of the founding fathers of the freedom movement.)

TEXT: DOWNLOAD

 

2. srpen 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: ZÁKON O ÚPLNÉM AUDITU FEDU MUSÍ BÝT SCHVÁLEN V HORNÍ KOMOŘE KONGRESU USA JEŠTĚ TENTO ROK - OBRAŤTE SE NA SVÉ SENÁTORY S ŽÁDOSTÍ: HLASUJTE PRO TENTO LEGISLATIVNÍ NÁVRH. Následující text je překladem projevu z 30. července 2012, který adresoval Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) pomocí Internetu široké veřejnosti ve věci své nejnovější verze zákona o auditu FEDu, který byl schválen Sněmovnou reprezentantů USA 25. července 2012. Dr. Paul vyzval všechny lidi, kterým není lhostejný osud jejich ústavních práv a svobod, všech hmotných statků a financí, aby zatlačili na americký Senát prostřednictvím Emailů, dopisů, telefonátů aj. komunikačních prostředků: Zákon o auditu FEDu je totiž podle něj nutné schválit také v horní komoře amerického Kongresu ještě před koncem letošního roku. Vysvětlil také opět ve stručnosti základní argumenty, podporující schválení zmíněné legislativy. --- English Summary: U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE RON PAUL: “AUDIT THE FED” BILL MUST PASS IN THE SENATE THIS YEAR – CONTACT YOUR SENATORS WITH THE REQUEST: VOTE “YES” FOR THE BILL. The following text (translated into Czech language) represents Ron Paul´s statement from July 30, 2012. He addressed general public via his website and Internet in the important case of “Audit the FED” bill, which passed the House of Representatives on July 25, 2012. Dr. Ron Paul also explained reasons why we must push harder on American senators to achieve passing the bill in the Senate this year. He also spoke about basic arguments for auditing the FED. (Ron Paul is U.S. Congressman from Texas, doctor, a Christian and best-known personality in hierarchy of the founding fathers of the freedom movement.).

TEXT: DOWNLOAD

 

Červenec 2012

31. července 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL A JEHO BILANČNÍ PROJEV NA „AMERICKÉ KATOLICKÉ UNIVERSITĚ“ („CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA“) VE WASHINGTONU, D.C. PO ÚSPĚŠNÉM SCHVÁLENÍ ZÁKONA O AUDITU FEDU V DOLNÍ KOMOŘE KONGRESU: MYŠLENKY SVOBODY SE KONEČNĚ PO LETECH NAŠÍ SPOLEČNÉ TVRDÉ PRÁCE STALY MAINSTREAMOVOU ZÁLEŽITOSTÍ NEJEN V USA, ALE PŘEDNĚ NA CELÉM SVĚTĚ – NASTÁVÁ ČAS POKOJNÉ REVOLUCE, KTERÁ POSTUPNĚ VYÚSTÍ V CELKOVOU ZMĚNU DOSAVADNÍHO EKONOMICKO-SPOLEČENSKÉHO SYSTÉMU – BUĎME NA TUTO DOBU DOBŘE PŘIPRAVENI – DÍKY NAŠIM VĚDOMOSTEM A SPRÁVNÝM RECEPTŮM NA ŘEŠENÍ ZCELA NOVÝCH BUDOUCÍCH SITUACÍ PAK DOKÁŽEME TAKÉ VELMI ÚČELNĚ POMÁHAT NAŠIM BLIŽNÍM V OSOBNÍ, RODINNÉ A V MÍSTNÍ SPOLEČENSKÉ ROVINĚ. Následující text je překladem projevu z 25. července 2012, který přednesl Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) studentům „Americké katolické university“ („Catholic University of America“) ve spolupráci s organizací „Mladí Američané za svobodu“ („Young Americans for Liberty“) ve Washingtonu, D.C. Dr. Ron Paul adresoval svá slova prostřednictvím Internetu také široké veřejnosti. Vyzdvihl úspěchy celého hnutí svobody v posledním období let 2007-2008 až 2012 a především zdůraznil velký posun v americkém a celosvětovém veřejném mínění, které se již konečně zcela zřetelně přiklonilo na stranu myšlenek svobody. Tento úspěch byl také korunován schválením zákona o úplném auditu FEDu v americké Sněmovně reprezentantů dne 25. července 2012. Ron Paul vyzval k neúnavnému pokračování v pokojném revolučním procesu, který bude podle něj v blízké budoucnosti vítězně završen nejprve dílčími změnami v jednotlivých zemích až dojde k vytvoření celého-nového ekonomicko-společenského systému, který bude založen na opravdové svobodě a odpovědnosti jednotlivce, rodiny, na lokálních společenstvích bez vměšování, diktátu a jiných autoritářských nebo až totalitních pokusech státu o vládu nad lidskými životy. --- English Summary: U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE RON PAUL AND HIS SPEECH ADDRESSED TO STUDENTS OF „CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA“ IN WASHINGTON, D.C. AFTER THE SUCCESSFUL PASSING „AUDIT THE FED“ BILL IN THE LOWER HOUSE OF CONGRESS: THE IDEAS OF FREEDOM, FINALLY, AFTER YEARS OF OUR COMMON HARD WORK STARTS TO BE THE MAINSTREAM OPINION AND NOT ONLY IN THE U.S., BUT MAINLY AROUND THE WORLD - IT'S TIME FOR A PEACEFUL-REVOLUTION, WHICH EVENTUALLY RESULTS IN AN OVERALL CHANGE OF THE CURRENT ECONOMIC AND SOCIAL SYSTEM – NOW IT IS A GOOD TIME FOR GOOD PREPARATIONS - WITH OUR KNOWLEDGE AND THE RIGHT PRESCRIPTIONS WE WILL BE ABLE TO ADDRESS THE BRAND NEW FUTURE SITUATIONS, THEN WE CAN VERY EFFECTIVELY ASSIST TO OUR FELLOW-NEIGHBOURS IN PERSONAL-FAMILY GROUND AND ON THE LOCAL LEVELS OF OUR SOCIETY. The following text (translated into Czech language) represents Ron Paul´s speech from July 25, 2012 addressed to students of “Catholic University of America”, “Young Americans for Liberty” and to general public via Internet. Dr. Paul highlighted the success of the freedom movement in the last years from 2007-2008 and he in particular emphasized the great shift in American and world public opinion, which has finally clearly moved to the side of freedom. This success was also possible by passing the bill "Audit the Fed" in the U.S. House of Representatives on July 25, 2012. Ron Paul described a peace-revolutionary process, which according to him, will be in the near future crowned via partial great changes in our world and it create the whole new-economic-social system, based on the true freedom and responsibility of individuals, families and local communities without interference, dictation and other authoritarian or totalitarian attempts of State and Government. (Ron Paul is U.S. Congressman from Texas, doctor, a Christian and best-known personality in hierarchy of the founding fathers of the freedom movement.).

TEXT: DOWNLOAD

 

28. července 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: NAŠE PŘIROZENÁ ÚSTAVNÍ PRÁVA A SVOBODY MUSÍME HÁJIT OBZVLÁŠTĚ V DOBÁCH TĚŽKÝCH NÁRODNÍCH KRIZÍ A TRAGÉDIÍ, KTERÉ NEUSTÁLE LÁKAJÍ NEJRŮZNĚJŠÍ TOTALITÁŘE K NEUTUCHAJÍCÍM POKUSŮM O VYTVOŘENÍ SPOLEČNOSTI ABSOLUTNÍ KONTROLY NAD ŽIVOTEM KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE. Následující text je překladem prohlášení z 23. července 2012, které adresoval Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) široké veřejnosti prostřednictvím svých oficiálních webových stránek ve věci nutnosti hájení ústavních svobod a to obzvláště v těžkých chvílích národních tragédií, ke kterým se zařadil vražedný útok z 20. července 2012 v městě Aurora ve státě Colorado. Dr. Paul vyjádřil své přesvědčení, že podobné situace vždycky lákají nejrůznější totalitáře z řad vlády a mnoha politických stran k populistickým pokusům o likvidaci našimi předky tak těžce vybojovaných přirozených ústavních práv, svobod. Slušní, svobodní, odpovědní lidé, kterých je v každém národě vždy převažující většina, by se však podle něj neměli nikdy nechat zastrašit ani zákeřnými útočníky, natož pak legálními pokusy výkonné a zákonodárné moci o dosažení nadvlády a kontroly nad životem každého občana. Absolutní bezpečnosti totiž nelze nikdy docílit pomocí zákonů, státu jako takového, jeho ozbrojených složek nebo všemocných a vše-monitorujících tajných služeb. O rozumnou míru bezpečnosti se však můžeme všichni pokusit díky odpovědnosti každého z nás a to především skrze mnohaletou společenskou výchovu na úrovni osobní, rodinné, spolkové, církevní aj. --- English Summary: U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE RON PAUL: WE MUST DEFEND OUR NATURAL RIGHTS AND CONSTITUTIONAL FREEDOMS ESPECIALLY IN TIMES OF SEVERE NATIONAL CRISIS AND TRAGEDIES. SUCH SITUATIONS ALWAYS ATTRACT A VARIETY OF TOTALITARIANS WITH BAD IDEAS: HOW TO CREATE A SOCIETY OF ABSOLUTE CONTROL OVER THE LIFE OF EVERY INDIVIDUAL. The following text (translated into Czech language) represents Ron Paul´s statement from July 23, 2012 directed to the general public via his official website concerning the need to defend constitutional freedoms, especially in difficult times of national tragedies. One of such sad situations became the murderous attack in Aurora, Colorado (July 20, 2012). Dr. Paul expressed his belief that a similar situations always attract a variety of totalitarians from government and also from many political parties with their populist attempts to liquidate our natural constitutional rights and freedoms for which our ancestors were fighting so hard. Decent, freedom loving-responsible people, that always create in every nation the predominant majority, however, according to Mr. Paul: they should never be intimidated by actions of malicious attackers, or by letting the legal attempts of the executive and legislative powers to achieve domination and control over the life of every citizen. Absolute safety can never be achieved through the state, its armed forces or via its omnipotent and all-monitoring secret services. But we can achieve a reasonable level of safety due to actions of anyone of us, especially through many years of social education at the levels of personal care, family, clubs, churches etc. (Ron Paul is U.S. Congressman from Texas, doctor, a Christian and best-known personality in hierarchy of the founding fathers of the freedom movement.).

TEXT: DOWNLOAD

 

28. července 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: NASTAL ČAS PRO UKONČENÍ VŠECH NEÚSTAVNÍCH-NEUSTÁLE SE OPAKUJÍCÍCH AMERICKÝCH VÁLEK. NAŠI VOJÁCI A JEJICH VELITELÉ CHTĚJÍ KONEČNĚ DOMŮ ZA SVÝMI RODINAMI: TO JE TA NEJLEPŠÍ VLASTENECKÁ PODPORA AMERICKÝCH OZBROJENÝCH SIL, KTEROU JIM NYNÍ MŮŽEME POSKYTNOUT. Následující text je překladem projevu z 18. července 2012, který přednesl Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) ve Sněmovně reprezentantů Spojených států amerických ve věci objasnění základních argumentů pro zakončení neústavních amerických válek. Dr. Ron Paul také vysvětlil důvody: proč se již dále nelze opírat o tzv. vlasteneckou povinnost vyjadřovat bezpodmínečnou podporu příslušníkům amerických ozbrojených sil v Afghánistánu, jestliže sami tito zkušení a bezpochyby stateční vojáci považují společně se svými veliteli za tu nejlepší formu podpory armádě svůj návrat domů, včetně zakončení všech současných válečných konfliktů, které americký Kongres navíc nikdy nikomu oficiálně nevyhlásil. --- English Summary: U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE RON PAUL: IT'S TIME TO END ALL U.S. LONG-UNCONSTITUTIONAL WARS. IT IS OUR DUTY TO FINALLY BRING OUR BRAVE SOLDIERS AND THEIR GREAT COMMANDERS HOME TO THEIR FAMILIES: IT IS NOW THE BEST PATRIOTIC SUPPORT OF AMERICAN ARMED FORCES. The following text (translated into Czech language) represents Ron Paul´s speech from July 18, 2012. He addressed general public from the U.S. House of Representatives via Internet in the important case of clarification the basic arguments for ending U.S. unconstitutional wars. Dr. Ron Paul also explained the reasons why we can no longer rely on so-called patriotic duty via expressing our unconditional support for U.S. Armed Forces members in Afghanistan, if they themselves wishes to go home. These undoubtedly brave soldiers together with their brilliant commanders are believing that the best patriotic form of supporting our troops represents: Return home including the termination of all current wars that the U.S. Congress had never officially declared. (Ron Paul is U.S. Congressman from Texas, doctor, a Christian and best-known personality in hierarchy of the founding fathers of the freedom movement.).

TEXT: DOWNLOAD

 

21. července 2012 - NĚKDEJŠÍ VYSOCE POSTAVENÝ EXPERT Z AMERICKÉ PRESTIŽNÍ-ZPRAVODAJSKÉ AGENTURY NSA THOMAS ANDREWS DRAKE: CÍLEM VĚTŠINY ZÁKONŮ URČENÝCH PRO TZV. OCHRANU INTERNETU VČETNĚ AUTORSKÝCH PRÁV JE VYTVOŘENÍ LEGÁLNÍHO RÁMCE K BEZPROBLÉMOVÉMU ON-LINE NABOURÁVÁNÍ-SHROMAŽĎOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ VŠECH DIGITÁLNÍCH-SOUKROMÝCH DAT OBČANŮ A FIREM BEZ JEJICH VĚDOMÍ A HLAVNĚ BEZ SOUDNÍHO PŘÍKAZU – DNES JE KAŽDÝ ČLOVĚK JIŽ AUTOMATICKY PŘEDEM POVAŽOVÁN ZA PODEZŘELÉHO AŽ DO TÉ DOBY, NEŽ SE PROKÁŽE OPAK – SOUČASNÝ GLOBÁLNÍ SBĚR VŠECH SOUKROMÝCH DIGITÁLNÍCH DAT SMĚŘUJE K VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉ-CELOSVĚTOVÉ-ZPRAVODAJSKO-VÝZVĚDNÉ SÍTĚ – JDE O JISTOU FORMU VLÁDNÍ TYRANIE - STRACH JE STÁLE DŮLEŽITÝM MOCENSKÝM PRVKEM PRO PŮSOBENÍ AUTOCENZURY – VLÁDY NEMAJÍ RÁDY ÚNIKY PRAVDIVÝCH INFORMACÍ A JSOU KVŮLI TOMU OCHOTNY TAKÉ ZABÍJET NOVINÁŘE – DNES JE VEDEN BOJ S INFORMÁTORY A NIKOLIV SE ZPRÁVOU SAMOTNOU, PROTOŽE DISKUSE A VYVRACENÍ ARGUMENTŮ JSOU PRO ESTABLISHMENT ZNAČNĚ NEPŘÍJEMNÉ. Tento článek je překladem velmi důležitého rozhovoru, který poskytl široké veřejnosti 9. července 2012 Thomas Andrews Drake (do roku 2008 vysoce postavený expert americké tajné-zpravodajské agentury NSA, někdejší analytik amerického vojenského letectva, námořnictva a CIA, držitel prestižních ocenění: „Ridenhour Prizes“ (2011) a „Sam Adams Award“ (2011)) prostřednictvím mezinárodní televizní stanice RT. V průběhu necelých dvanácti minut Drake odpověděl na velmi znepokojující otázky z oblasti výzvědné činnosti NSA např. se vztahem ke zneužívání osobních dat každého občana, k neústavnímu prolamování soukromí včetně neustálého shromažďování a dekódování veškeré světové digitální komunikace bez nutnosti žádat o povolení nezávislé soudy v jakémkoliv národním státě. Otázky kladla novinářka televize RT Gayane Chichakyanová. --- English Summary: FORMER SENIOR EXPERT FROM AMERICAN PRESTIGE-SECRET INTELLIGENCE AGENCY NSA-MR. THOMAS ANDREWS DRAKE: THE AIM OF MOST LAWS INTENDED TO PROTECT THE INTERNET, INCLUDING COPYRIGHTS REPRESENTS A CREATION OF GOVERNMENTAL LEGAL FRAMEWORK TO SMOOTH ONLINE HACKING-GATHERING AND EVALUATING ALL DIGITAL PRIVATE DATA OF CITIZENS AND COMPANIES WITHOUT THEIR AWARENESS AND WITHOUT A COURT ORDER - NOW EVERYONE IS ALREADY IN ADVANCE AUTOMATICALLY CONSIDERED AS SUSPECT UNTIL THE COLLECTED DATA PROVES THE OPPOSITE - THE CURRENT NSA GLOBAL COLLECTION OF PERSONAL DIGITAL INFORMATIONS SERVES TO A CREATION OF ONE-GLOBAL-INTELLIGENCE-NETWORK - IT IS A FORM OF GOVERNMENT TYRANNY - THE FEAR IS STILL AN IMPORTANT ELEMENT OF POWER ELITES AND IT IS USED FOR THE IMPLEMENTATION OF SELF-CENSORSHIP - GOVERNMENTS DO NOT LIKE DATA LEAKS AND TRUE INFORMATIONS - GOVERNMENTS ARE ALSO WILLING TO KILL JOURNALISTS FOR THE DISSEMINATION OF TRUTH – CONTEMPORARY STRUGGLE IS CONDUCTED WITH INFORMANTS AND NOT WITH THE MESSAGE ITSELF, BECAUSE FOR THE GOVERNMENT ARE VERY UNPLEASANT: DISCUSSION AND REFUTATION OF ARGUMENTS. This article is a translation of an Interview from July-9, 2012 directed to the general public by Thomas Andrews Drake (till 2008 high-ranking expert from highly respected American secret intelligence agency NSA and former analyst from U.S. Air Force, Navy and CIA, the holder of prestigious award "Ridenhour Prizes" (2011) and "Sam Adams Award" (2011)) via international television station RT. Within less than twelve minutes Drake responded to a very disturbing questions about NSA intelligence activities related to the misuse of personal data of every citizen, including unconstitutional breaking of privacy and the continuous collection and decoding of all digital communications in the world without having to ask permission of independent courts in any national State on the Globe. Questions were prepared by journalist Gayane Chichakyan from RT.

TEXT: DOWNLOAD

 

11. července 2012 - KAMPAŇ ZA SVOBODU + AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL A SENÁTOR RAND PAUL: TECHNOLOGICKÁ REVOLUCE - MANIFEST KAMPANĚ ZA SVOBODU. Následující text je překladem Manifestu z 5. července 2012, který představil světové veřejnosti Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody), Rand Paul (americký republikánský senátor z Kentucky, lékař, křesťan, syn Rona Paula a významná osobnost z nové generace celého hnutí svobody) a kol. pod záštitou Kampaně za svobodu pomocí spřízněných webových stránek s cílem: Rozšířit a podpořit mezi lidmi důležité poselství o nutnosti zachování svobodného Internetu. --- English Summary: THE CAMPAIGN FOR LIBERTY, U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE RON PAUL AND U.S. SENATOR RAND PAUL PRESENTS: THE TECHNOLOGY REVOLUTION: A CAMPAIGN FOR LIBERTY MANIFESTO. The following text (translated into Czech language) represents Campaign for Liberty + Ron/Rand Paul´s Manifesto from July 5, 2012 directed to the general public via official and affiliate websites concerning an important message of Internet freedom and government intrusions into that current free place. Authors also explained reasons why it is still so crucial that the true free Internet must be preserved. (Ron Paul is U.S. Congressman from Texas, doctor, a Christian and best-known personality in hierarchy of the founding fathers of the freedom movement. U.S. Senator Rand Paul is also an important representative of the Campaign for Liberty.)

TEXT: DOWNLOAD

 

8. července 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: ČTVRTÝ ČERVENEC - SVÁTEK DNE NEZÁVISLOSTI PŘEDSTAVUJE DŮLEŽITÉ POSELSTVÍ - ODHODLANĚ POKRAČUJTE V NIKDY NEKONČÍCÍM IDEOVÉM BOJI ZA DOSAŽENÍ TRVALE-UDRŽITELNÉ OBČANSKÉ NEZÁVISLOSTI, SVOBODY A ZÁKLADNÍCH-PŘIROZENÝCH PRÁV VŮČI VŠEOBJÍMAJÍCÍ A VŠEVĚDOUCÍ STÁTNÍ MOCI. Následující text je překladem prohlášení z 5. července 2012, které poskytl Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) široké veřejnosti prostřednictvím svých a spřízněných webových stránek ve věci důležitého poselství amerického svátku Dne nezávislosti. Dr. Ron Paul také vysvětlil důvody, proč je pořád důležité, aby praví vlastenci nikdy neustali v ideovém boji za dosažení občanské nezávislosti na úkor všudypřítomné státní moci. --- English Summary: U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE RON PAUL: JULY 4 – THE INDEPENDENCE DAY REPRESENTS AN IMPORTANT LEGACY - WE MUST CONTINUE THE NEVER-ENDING IDEOLOGICAL STRUGGLE FOR ACHIEVING A SUSTAINABLE CIVIL-INDEPENDENCE, FREEDOM AND FUNDAMENTAL-NATURAL RIGHTS AGAINST EMBRACING AND ALL-KNOWING STATE POWER. The following text (translated into Czech language) represents Ron Paul´s statement from July 5, 2012 directed to the general public via his websites concerning an important message of U.S. Independence Day. Dr. Ron Paul also explained the reasons why it is still so crucial that the true patriots should never stop struggling in the ideological fight to achieve civil independence from the ubiquitous state power. (Ron Paul is U.S. Congressman from Texas, doctor, a Christian and best-known personality in hierarchy of the founding fathers of the freedom movement.)

TEXT: DOWNLOAD

 

7. července 2012 - DOUG WEAD - AMERICKÝ HISTORIK A PŘEDNÍ POLITICKÝ PORADCE PRO PRESIDENTSKOU KAMPAŇ RONA PAULA Z ROKU 2012: IDEOVÝ SOUBOJ LEVICE A PRAVICE JIŽ NEEXISTUJE – DNES JDE O ZÁPAS MEZI „INSIDERY“ A „OUTSIDERY“ – V SRPNU 2012 PŮJDE V TAMPĚ NA FLORIDĚ O TRILIÓNY DOLARŮ A TAKÉ O VELKOU IDEOVOU BITVU PŘENÁŠENOU DO CELÉHO SVĚTA STOVKAMI ZAHRANIČNÍCH SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ – BUDE TO NEJVĚTŠÍ MEDIÁLNÍ AKCE TOHOTO DESETILETÍ (SNAD JEN MIMO LETOŠNÍ OLYMPIÁDU) - V POLITICE BUĎTE LOAJALNÍ PŘEDEVŠÍM K ÚSTAVĚ – PODPORA RANDA PAULA ROMNEYMU BYLA STŘEDNĚDOBÝM POLITICKÝM KALKULEM K BUDOUCÍMU ZÍSKÁNÍ AMERICKÉHO PRESIDENTSKÉHO ÚŘADU, KAM BY MOHL BÝT RAND ZVOLEN ROKU 2016 S ŠIROKOU PODPOROU REPUBLIKÁNSKÉ STRANY – DOUG WEAD: JAKO HISTORIK VÍM: PENÍZE A MOC VYTVÁŘEJÍ PŘIROZENÉ PROSTŘEDÍ A ŠANCE PRO REÁLNÉ KONSPIRACE A MY BYCHOM TO NEMĚLI PODCEŇOVAT NEBO ZESMĚŠŇOVAT - NAŠE HNUTÍ SVOBODY BY MĚLO ZŮSTAT JEDNOTNÉ A TO NÁM PŘINESE ÚSPĚCH – PODLE PLATNÝCH STANOV RNC Z ROKU 2008: RON PAUL NEMUSÍ ZÍSKAT VĚTŠINU HLASŮ V KAŽDÉM Z ALESPOŇ PĚTI STÁTŮ, ABY BYL NOMINOVÁN PRO PRESIDENTSKOU VOLBU – LETOS V TAMPĚ NA FLORIDĚ MŮŽEME BÝT SVĚDKY VELKÉHO PŘEKVAPENÍ – PODROBNOSTI ZATÍM NELZE Z TAKTICKÝCH DŮVODŮ UVÉST – PROTO SMĚLE, SLUŠNĚ A TRPĚLIVĚ VPŘED! Tento článek je překladem většiny hlavních tezí z on-line rozhovoru, který poskytl široké veřejnosti 23. června 2012 Doug Wead (americký historik, křesťan, spisovatel a dlouholetý přední politický poradce působící mj. v rámci presidentské kampaně Rona Paula) prostřednictvím svého počítače, „Ron Paul Tribune Chatu“ a dalších tzv. nových sociálních sdělovacích prostředků. V průběhu necelé hodiny Wead odpověděl na rozsáhlou paletu dotazů zaměřených k další budoucnosti amerického i celosvětového hnutí za svobodu v čele s Dr. Ronem Paulem. Otázky kladli aktivisté působící v hnutí svobody: Tracy Diazová a Josh Tolley. --- English Summary: DOUG WEAD - A LEADING AMERICAN HISTORIAN AND POLITICAL ADVISER FOR RON PAUL PRESIDENTIAL CAMPAIGN 2012: THE IDEOLOGICAL BATTLE OF LEFT AND RIGHT NO LONGER EXISTS - TODAY IT IS ABOUT THE STRUGGLE BETWEEN INSIDERS AND OUTSIDERS - IN AUGUST 2012 IT WILL BE IN TAMPA-FLORIDA ABOUT TRILLIONS OF DOLLARS – A LARGE IDEOLOGICAL BATTLE WILL BE TRANSMITTED WORLDWIDE BY HUNDREDS OF FOREIGN MEDIA - THIS WILL BE THE BIGGEST MEDIA EVENT OF THE DECADE (EXCLUDING OF 2012´S OLYMPICS) - IN POLITICS: BE ESPECIALLY LOYAL TO THE CONSTITUTION - RAND PAUL´S ENDORSEMENT OF ROMNEY WAS A MEDIUM-TERM POLITICAL CALCULATION TO OBTAIN FUTURE PRESIDENTIAL OFFICE: RAND COULD BE ELECTED IN 2016 AS A U.S. PRESIDENT WITH WIDESPREAD SUPPORT FROM THE REPUBLICAN PARTY - DOUG WEAD: AS A HISTORIAN I KNOW: MONEY AND POWER CREATE A NATURAL ENVIRONMENT AND THE CHANCE FOR A REAL CONSPIRACY, AND THAT WE SHOULD NOT UNDERESTIMATE OR MOCKING - UNITY WILL BRING US SUCCESS - ACCORDING TO THE APPLICABLE RULES OF THE RNC FROM 2008: RON PAUL CAN STILL BE NOMINATED FOR THE PRESIDENTIAL ELECTION FROM THE FLOOR – WE WILL SEE IN TAMPA THE GREAT SURPRISE – I CAN NOT COMMUNICATE MORE DETAILS AT THIS TIME FOR THE TACTICAL REASONS – SO BOLDLY, POLITELY AND PATIENTLY ONWARD! This article is a translation of the main theses from an on-line interview, which provided Doug Wead (American Historian, a Christian writer and among other things longtime leading political consultant for the presidential campaign ´Ron Paul 2012´) for the general public on June 23, 2012 via his computer and "Ron Paul Tribune Chat" and other so-called new social media devices. During nearly an hour Wead answered an extensive variety of questions focused on the future of the U.S.-world freedom movement led by Dr. Ron Paul. Questions were asked by activists working in the freedom movement: Tracy Diaz and Josh Tolley.

TEXT: DOWNLOAD

 

1. července 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: BUDEME POKRAČOVAT V LEGISLATIVNÍM BOJI ZA ZRUŠENÍ OBAMOVY REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ – ROZHODNUTÍ AMERICKÉHO NEJVYŠŠÍHO SOUDU O ÚSTAVNOSTI „OBAMACARE“ JE VELMI NEBEZPEČNÝM PRECEDENTEM – ZNAMENÁ TO, ŽE MUSÍME SPLNIT VŠECHNO, CO SI NA NÁS VLÁDA VYMYSLÍ. Následující text je překladem proslovu z 25. června 2012 a tiskového prohlášení z dvacátého osmého června 2012, které poskytl Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) široké veřejnosti ve věci svého nesouhlasu s rozhodnutím Nejvyššího soudu USA o ústavnosti Obamovy reformy zdravotnictví (tzv. Obamacare“). Dr. Ron Paul také vysvětlil důvody, proč nyní zákonitě dojde k degradaci dosud výborně fungujících-důvěrných vztahů mezi pacienty-jejich lékaři a předně také k nekontrolovatelnému nárůstu nákladů v oblasti medicíny. Paul však vyzval k pokračování v legislativním boji za zrušení „Obamacare“ a celého balíku zákonů o veřejné zdravotní péči, které dodnes ničí vysoce kvalitní americké zdravotnictví. --- English Summary: U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE RON PAUL: WE WILL CONTINUE TO FIGHT FOR LEGISLATIVE REPEAL OF OBAMA'S HEALTHCARE REFORM - U.S. SUPREME COURT DECISION ON THE CONSTITUTIONALITY OF "OBAMACARE" IS A VERY DANGEROUS PRECEDENT - THIS MEANS: WE HAVE TO FULFILL ALL THINGS WHAT THE GOVERNMENT WILL WANT. The following text is the translation of a statement from June 25, 2012 and a press release from June 28, 2012, provided by Ron Paul to the general public in matter of the disagreement with decision of the U.S. Supreme Court on the constitutionality of Obama's healthcare reform (known as “Obamacare"). Dr. Ron Paul also explained the reasons why new system will degrade current well-functioning intimate relationships between patients and their doctors, and also create an uncontrolled increase in the cost of medicare. Paul has called for the continuation of legislative fight for the abolition of "Obamacare" and the whole package of public health care laws, which still eliminates high-quality American health care. (Ron Paul is U.S. Congressman from Texas, doctor, a Christian and best-known personality in the hierarchy of the founding fathers of the freedom movement.)

TEXT: DOWNLOAD

 

Červen 2012

 

28. června 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: SÝRIE SE NESMÍ STÁT DRUHOU LIBYÍ – NA DALŠÍ VÁLKU NEMÁME MORÁLNÍ PRÁVO ANI FINANČNÍ MOŽNOSTI – VĚŘÍM, ŽE PO IRÁKU, AFGHÁNISTÁNU A LIBYI UŽ MAJÍ VOLIČI VÁLEK TAK AKORÁT DOST. Následující text je překladem rozhovoru z dvacátého června 2012, který poskytl Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) moderátorovi Ali Velshimu z televizní stanice CNN International v pořadu „Amanpour“. Debata se týkala mj. Paulova jasného a opakovaného odmítnutí podpořit americkou účast v dalším válečném konfliktu - nyní nejnověji v Sýrii, když k boji a intervenci neúnavně vyzýval např. republikánský senátor a někdejší kandidát na presidenta USA z roku 2008 John McCain. --- English Summary: SYRIA CAN NOT BECOME THE SECOND LIBYA - WE DO NOT HAVE THE MORAL RIGHTS NOR THE FINANCIAL OPTIONS FOR ANOTHER WAR - WE THE PEOPLE ARE SICK AND TIRED OF WARS LIKE THESE IN IRAK, AFGHANISTAN AND LIBYA. The following text is a translation of an interview addressed to the general public by Mr. Ron Paul on June 20, 2012 via TV channel CNN International ("Amanpour” Show) concerning the explanation of his political positions on Syria. Dr. Paul flatly-repeatedly refused during the debate with moderator Ali Velshi to support new U.S. wars - more recently in Syria. Paul find himself in strong opposition to war plans of senator John McCain, former American presidential candidate from year 2008. (Ron Paul is U.S. Congressman from Texas, doctor, a Christian and best-known personality in the hierarchy of the founding fathers of the freedom movement.)

TEXT: DOWNLOAD

 

27. června 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: OBAMA A ROMNEY, DEMOKRATICKÝ I REPUBLIKÁNSKÝ ESTABLISHMENT SPOLEČNĚ DEGRADOVALI ZÁPAS O BÍLÝ DŮM JEN NA BOJ O MOC A MEDIÁLNÍ TLAČENICI DVOU OSOB – FAKTICKY MEZI NIMI NENÍ ŽÁDNÝ ROZDÍL - IDEJE A HODNOTY SE BOHUŽEL VYTRATILY A POKUD ZDE NĚJAKÉ ZŮSTÁVAJÍ: JSOU TO JIŽ JEN FALEŠNÉ NÁLEPKY – NASTAL ČAS PRO NOVOU POLITICKOU GENERACI, PRO VELKOU A OTEVŘENOU CELOSPOLEČENSKOU DISKUSI O DALŠÍM SMĚŘOVÁNÍ NAŠÍ VLASTI A SVĚTA. Následující text je překladem rozhovoru z dvacátého června 2012, který vedl Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) s moderátory, novináři a hosty televizní stanice MSNBC v pořadu „Morning Joe“. Dotazy Dr. Paulovi kladli: Mika Emilie Leonia Brzezinská, Alex Wagnerová, Sam Stein a Michael "Mike" Barnicle. Debata se týkala mj. Paulova jasného a opakovaného odmítnutí podpořit Mitta Romneyho jako republikánského kandidáta na presidenta USA, dále Paulových budoucích kroků v rámci republikánské strany na národní konvenci v Tampě na Floridě nebo nutnosti vyvolání velké společenské diskuse nad celkovou změnou stranického, amerického a světového systému. --- English Summary: U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE RON PAUL: OBAMA-ROMNEY AND DEMOCRATIC-REPUBLICAN LEADERSHIP DEGRADES THE STRUGGLE FOR THE WHITE HOUSE MERELY TO FIGHT FOR POWER - IT IS NOW ONLY ABOUT THE MEDIA CRUSH BETWEEN TWO PEOPLE - IN FACT, BETWEEN THEM THERE IS NO DIFFERENCE - IDEAS AND VALUES??, UNFORTUNATELY, DISAPPEARED OR THEY ARE JUST FALSE LABELS - IT'S TIME FOR A NEW POLITICAL GENERATION, FOR A LARGE AND OPEN-NATIONAL-WIDE DEBATE ON THE FUTURE DIRECTION OF OUR COUNTRY AND THE WHOLE WORLD. The following text is a translation of an discussion addressed to the general public by Mr. Ron Paul on June 20, 2012 via TV channel MSNBC (“Morning Joe” Show) concerning the explanation of his future steps to become the Republican Party's nominee for the 2012 presidential election. Ron Paul answered questions directed to him by moderators, journalists and guests: Mika Emilie Leonia Brzezinski, Alex Wagner, Sam Stein and Michael "Mike" Barnicle. Dr. Paul for example refused during the debate with moderator Mika Brzezinski to support (unlike his son Rand Paul) his rival Mr. Mitt Romney and he invited the entire RNC leadership to the great-open discussion on the future direction of the Republican Party, whole USA and our Globe. (Ron Paul is U.S. Congressman from Texas, doctor, a Christian and best-known personality in the hierarchy of the founding fathers of the freedom movement.)

TEXT: DOWNLOAD

 

24. června 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: MITTA ROMNEYHO NEPODPOŘÍME – JEŠTĚ PŘECE NEBYL ZVOLEN – SRDCE A MYSL LIDÍ PANU ROMNEYMU NEPATŘÍ – LETOS V SRPNU 2012 ROZPOUTÁME V TAMPĚ NA FLORIDĚ VELKOU DISKUSI O DALŠÍM SMĚŘOVÁNÍ CELÉ REPUBLIKÁNSKÉ STRANY. Následující text je překladem rozhovoru z devatenáctého června 2012, který vedl Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) s moderátorem televizní stanice CNN Wolfem Blitzerem. V průběhu debaty Dr. Paul rezolutně několikrát odmítl podpořit (na rozdíl od svého syna Randa Paula) soupeře Mitta Romneyho, jenž taktéž usiloval o republikánskou presidentskou nominaci. Dr. Paul se dále např. vyjádřil k žalobě podané 11. června 2012 svými příznivci takříkajíc na vlastní pěst bez jeho oficiální podpory u federálního soudu ve státě Kalifornie a to na vedení republikánské strany ve věci nedodržování vnitřních pravidel volebních procesů i státních a federálních zákonů v průběhu presidentských primárek GOPu. Ron Paul se také věnoval otázce svého kandidátského projevu, který by mohl přednést na letošní Republikánské národní konvenci v Tampě na Floridě. Očekává zde velkou diskusi o dalším směřování celé republikánské strany. Zároveň požádal všechny své volitele, příznivce i odpůrce a republikánský establishment o slušné-gentlemanské chování a o dodržování pravidel RNC. Vyjádřil navíc svůj nesouhlas s politikou americké vlády, která podporuje finančně a vojensky mimo jiné státy např. Egypt s jediným výsledkem: rostoucí nejistota, posílení vlivu Al-Káidy a kritický dopad na americký federální rozpočet. --- English Summary: U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE RON PAUL: WE WILL NOT SUPPORT MITT ROMNEY – DELEGATES OF THE REPUBLICAN NATIONAL CONVENTION DIDN'T VOTE FOR HIM: YET - HEARTS AND MINDS OF THE PEOPLE DO NOT BELONG TO MR. ROMNEY - THIS YEAR WE WILL START IN AUGUST 2012 IN TAMPA, FLORIDA A GREAT DISCUSSION ON THE FUTURE DIRECTION OF THE ENTIRE REPUBLICAN PARTY. The following text is a translation of an interview addressed to the general public by Mr. Ron Paul on June 19, 2012 via TV channel CNN concerning the explanation of his future steps as republican presidential candidate. Dr. Paul flatly-repeatedly refused during the debate with moderator Wolf Blitzer to support (unlike his son Rand Paul) his rival Mr. Mitt Romney. Paul also spoke about the lawsuit from June 11-2012 prepared by his supporters against RNC leadership and he also addressed the question of his presidential nomination speech on this year's convention in Tampa, Florida. He expects the great discussion on the future direction of the entire Republican Party. Mr. Paul asked all of his electors-fans and opponents, and the entire Republican establishment for mutual, decent behavior during times of Republican National Convention in Tampa. Dr. Paul also disagreed with the policy of the U.S. government that supports financially and militarily Egypt with a single result: growing uncertainty, strengthen the influence of al-Qaeda and the critical impact on the U.S. federal budget. (Ron Paul is U.S. Congressman from Texas, doctor, a Christian and best-known personality in the hierarchy of the founding fathers of the freedom movement.)

TEXT: DOWNLOAD

 

22. června 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: ZASTAVME ´MÍROTVŮRCE´ OBAMU DOKUD JE JEŠTĚ ČAS – STOP ZABÍJENÍ NEVINNÝCH CIVILISTŮ A ŠPEHOVÁNÍ OBČANŮ POMOCÍ BEZPILOTNÍCH LETOUNŮ – TZV. ´DRONY´ NEPATŘÍ DO ´SVOBODNÉHO SVĚTA´. Následující text je překladem on-line prohlášení, které adresoval Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) široké veřejnosti osmnáctého června 2012 prostřednictvím svých oficiálních a spřízněných internetových stránek. V průběhu svého projevu Dr. Paul rezolutně odsoudil současné praktiky nositele Nobelovy ceny míru pana presidenta Baracka Obamy, jenž osobně vydává příkazy k zabíjení civilistů byť i jen podezřelých z terorismu nebo také zcela nevinných lidí a to bez jakéhokoliv soudního rozhodnutí (viz prameny v článku). Tato praxe je v příkrém rozporu s nejlepšími etickými tradicemi amerických ozbrojených sil, s Ústavou Spojených států amerických a také s křesťanským civilizačním poselstvím. Doktor Paul navíc důrazně varoval před využíváním tzv. „dronů“ (neboli bezpilotních letounů) při monitorování soukromé i veřejné činnosti jednotlivých občanů. Chce učinit vše, co je v jeho moci, aby tomuto neblahému trendu učinil přítrž. Nebezpečná praxe ve využívání bezpilotních letounů by se totiž brzy mohla vymknout kontrole a hrozí přerůst v praktiky známé z dob totalitních režimů, když všichni víme, jaká panuje globálně-tristní situace v oblasti státního špehování soukromé-mobilní a elektronické komunikace, nebo též v případě tzv. ´veřejných projevů´ kam patří např. dokonce takové – řeklo by se - banality jako je chůze po ulici nebo relaxace v parku (viz kamerové systémy). Nyní si nebudou moci být občané jisti svým soukromím nikde, neboť již brzy mohou slyšet také nad svým domem a zahradou tiché-temné mručení státního miniaturního bezpilotního letounu se špičkovými infra-kamerami, ruchovými mikrofony a zbraněmi k likvidaci případných narušitelů tohoto nového „báječně-svobodného světa“. --- English Summary: U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE RON PAUL: STOP OBAMA THE 'PEACEMAKER' WHILE THERE'S STILL TIME – MR. PRESIDENT: STOP KILLING INNOCENT CIVILIANS AND STOP SPYING ON CITIZENS VIA UNMANNED AERIAL VEHICLES - THE SO-CALLED 'DRONES' ARE NOT SUITED FOR A 'FREE WORLD'. The following Text is a translation of an on-line statement addressed to the general public by American presidential candidate Ron Paul on June 18, 2012 via his official and related websites. During his speech, Dr. Paul resolutely condemned the current practices of the Nobel Prize winner Mr. President Barack Obama who personally issued orders to ´kill civilians´ even if only suspected of terrorism or even completely innocent and without any judicial decision (see notes and web links in the article). Such practice is in stark contrast with the best ethical traditions of the U.S. armed forces, it contradicts the Constitution of the United States and also the message of the Christian civilization. Dr. Paul strongly warned against the use of so-called "drones" for monitoring purposes both the private and public activities of individual citizens. He wants to do everything in his power to make this unfortunate “drone wars” stopped. Such dangerous practice in the use of unmanned aerial vehicles would be soon able to get out of the control and it may turn into a well-known bad reality of totalitarian regimes, especially in today's times when we all know how unfortunate situation already exists in the state of spying on private mobile, electronic communications and public speeches and when even such simple person´s acts as just walking down the street or relaxing in the park are monitored via CCTV. The privacy of the citizens cannot be guaranteed – unfortunately anywhere. Soon it will be possible to hear above your house and garden a quiet muttering from nearly invisible dark-miniature called the “drone” armed with top cameras, microphones and weapons for the purpose of immediate punishment of any violations of the rules designed for the new "Wonderful Free World." (Ron Paul is U.S. Congressman from Texas, doctor, a Christian and best-known personality in the hierarchy of the founding fathers of the freedom movement.)

TEXT: DOWNLOAD

 

21. června 2012 - AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: SVĚTOVÝ SPOLEČENSKÝ A HOSPODÁŘSKÝ SYSTÉM SELHAL - NADEŠEL ČAS ZCELA NOVÉ-PROBUZENÉ A VZDĚLANÉ GENERACE, KTERÁ UKÁŽE LETOS V SRPNU 2012 NA REPUBLIKÁNSKÉ NÁRODNÍ KONVENCI VE FLORIDSKÉ TAMPĚ SVOU VLÍDNOU SÍLU – NYNÍ JIŽ NENÍ MOŽNÉ ZASTAVIT VÍTĚZNÝ POSTUP PEVNĚ ZAKOŘENĚNÝCH MYŠLENEK O REÁLNÉM OBNOVENÍ SVOBODY A TRADIČNÍCH-PŘIROZENÝCH ÚSTAVNÍCH PRÁV AMERIČANŮ A VŠECH NÁRODŮ NA CELÉM SVĚTĚ. Následující text je překladem hlavních myšlenek z on-line prohlášení, které adresoval Ron Paul (americký republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody) široké veřejnosti patnáctého června 2012 prostřednictvím oficiálních internetových stránek své presidentské kampaně a YouTube. V průběhu svého projevu Dr. Paul nastínil optimistickou vizi amerického a celosvětového hnutí svobody pro letošní presidentskou nominaci GOPu v Tampě na Floridě. Vyzval k silné obhajobě přirozených ústavních práv a k vítězství myšlenek odpovědné svobody v době selhání celého ekonomického a společenského systému. --- English Summary: U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE RON PAUL: THE GLOBAL ECONOMIC AND SOCIAL SYSTEM HAS FAILED - THE TIME HAS COME FOR THE RISE OF ENTIRELY BRAND NEW AWAKENED AND EDUCATED GENERATION, WHICH WILL SHOW ITS AFFABLE POWER IN AUGUST 2012 ON THE REPUBLICAN NATIONAL CONVENTION IN TAMPA, FLORIDA – NOW IT IS IMPOSSIBLE TO STOP THE VICTORIOUS ADVANCE OF FIRMLY ROOTED IDEAS IN REAL RESTORATION OF FREEDOM AND TRADITIONAL NATURAL-CONSTITUTIONAL RIGHTS OF AMERICANS AND WITHIN ALL THE NATIONS ON THE GLOBE. The following Text is a translation of the main theses from an online statement addressed to the general public by Ron Paul on June 15th 2012 via the official website of his presidential campaign and YouTube. During his speech Dr. Paul outlined the optimistic visions and plans for U.S. and global freedom movement for this year's presidential nomination in Tampa - Florida. He called for strong defense of natural and constitutional rights, for responsible freedom of ideas at the time of current economic-social system failure. (Ron Paul is U.S. Congressman from Texas, doctor, a Christian and best-known personality in the hierarchy of the founding fathers of the freedom movement.)

TEXT: DOWNLOAD

 

18. června 2012 - DOUG WEAD - AMERICKÝ HISTORIK A PŘEDNÍ POLITICKÝ PORADCE PRO PRESIDENTSKOU KAMPAŇ RONA PAULA Z ROKU 2012: TEĎ TO VŠECHNO TEPRVE ZAČNE! BUĎTE TRPĚLIVÍ, OBĚTAVĚ PRACUJTE A NEUSTUPUJTE ZE SVÝCH POZIC. Tento článek představuje překlad většiny hlavních tezí z on-line rozhovoru, který poskytl široké veřejnosti Doug Wead (americký historik, křesťan, spisovatel a dlouholetý přední politický poradce působící mj. v rámci presidentské kampaně Rona Paula) třináctého června 2012 prostřednictvím svého počítače, Facebooku, programu Skype, webu Ustream, svého mobilního telefonu aj. tzv. nových sociálních sdělovacích prostředků. V průběhu necelé hodiny odpovídal na rozsáhlou paletu dotazů zaměřených k další budoucnosti amerického i celosvětového hnutí za svobodu v čele s Dr. Ronem Paulem. --- English Summary: DOUG WEAD - AMERICAN HISTORIAN AND LEADING POLITICAL ADVISOR FOR PRESIDENTIAL CAMPAIGN ´RON PAUL 2012´: ONLY NOW IT ALL BEGINS! BE PATIENT, WORK SELFLESSLY AND DON'T GIVE UP YOUR POSITIONS. This article is a translation of the main theses from on-line interview, which provided Mr. Doug Wead for the general public on June 13, 2012 via his computer, Facebook, Skype, Ustream, mobile phone and other so-called new social media. During nearly an one hour he answered questions about the future of U.S.-World freedom movement led by Dr. Ron Paul. Mr. Wead is an American presidential historian, a Christian writer and among other things longtime leading political consultant for the presidential campaign ´Ron Paul 2012´.

TEXT: DOWNLOAD

 

13. června 2012 - AMERICKÝ SENÁTOR RAND PAUL: JSEM REALISTA, NIKOLIV IDEALISTA: V POLITICE NEMÁ SMYSL ČESTNĚ BOJOVAT V PŘEDEM ZTRACENÉ BITVĚ AŽ DO ÚPLNÉHO KONCE. Text je překladem hlavních tezí z rozhovoru, který poskytl Rand Paul (americký senátor, významný představitel Kampaně za svobodu) dvanáctého června 2012 pro rozhlasový pořad komentátora Petera Schiffa („The Peter Schiff Show“) ve věci objasnění své oficiální podpory Mittu Romneymu. (Vysvětlení senátora Randa Paula není ve shodě s postojem a smýšlením autora tohoto textu.) --- English Summary: U.S. SENATOR RAND PAUL: I AM A REALIST, NOT AN IDEALIST: IT MAKES NO SENSE TO FIGHTING IN POLITICS THE HONEST BATTLES UNTIL THE BITTER END. This text represents the main theses from the interview, which provided Rand Paul (U.S. Senator, an important representative of the Campaign for Liberty) on June 12, 2012 for "The Peter Schiff Show" concerning the explanation of Paul´s official endorsement of presidential candidate Mitt Romney. (Senator Rand Paul´s explanation is not consistent with the attitude and mentality of the author of this text.)

TEXT: DOWNLOAD

 

6.6.2012: "FREEDOM WATCH: MOVING THE SOCIETY AND TEACHING THE LIBERTY 2012". Many Thanks: Fox News, Fox Business, Infowars.com. Video: DOWNLOAD

 

 

))))))) FOTKY a textíky Z ROKU 2011 - ZDE (((((((

 ))))))) FOTKY a textíky Z ROKU 2010 - ZDE (((((((

))))))) FOTKY a textíky Z ROKU 2009 - ZDE (((((((

))))))) FOTKY a textíky Z ROKU 2008 - ZDE (((((((

))))))) FOTKY a textíky Z ROKU 2007 - ZDE (((((((

))))))) FOTKY a textíky Z ROKU 2006 - ZDE (((((((

))))))) FOTKY a textíky Z ROKU 2005 - ZDE (((((((

))))))) FOTKY a textíky Z ROKU 2004 - ZDE (((((((

))))))) FOTKY a textíky Z ROKU 2003 - ZDE (((((((

))))))) FOTKY a textíky Z ROKU 2002 - ZDE (((((((

 

 >>>Aktuální připravované větší akce <<<
 

 

On these pages you will find: Narozkyjado2002 and much more ...

 

>>>WEB LINKS <<<

 Zjednodušená verze RAdova Blogu na Wordpressu, která podlehla cenzuře a likvidaci svobody slova v prostředí Internetu - http://radoskydancer.wordpress.com.

Webové stránky hájící přirozená práva a svobody proti povinnému "čipování" lidí a zvířat: http://www.necipujtenas.cz.

Dny irské kultury v Karviné: http://www.irskedny.karvina.info.

Klub vojenské historie Königsberg II, o.s.: http://www.sky-tech.cz/kvh.

Podnájem U Zámku Ostrava-Polanka nad Odrou: http://podnajemuzamkupolanka.sweb.cz.

Chatička u Sluníčka na Ostravici v Beskydech: http://chatauslunicka.sweb.cz.

Víra: http://www.vira.cz;http://www.lakewood.cc.

Bible ve většině světových jazyků, v mnoha vydáních a s fulltextem: http://www.biblegateway.com.

Kompletní audio verze Nového zákona v češtině: http://www.bible21.cz/preklad_bible/anz_mp3_128.

Komentáře k Obamově politické linii: http://www.exposeobama.com.

Obama, "ANTI New World Order" a paleokonzervativec Alex Jones: http://www.infowars.com; http://prisonplanet.tv.

Glenn Beck: http://www.video.theblaze.com/index.jsp.

Vynikající konzervativní TV kanál FOX-NEWS se stovkami miliónů diváků na celém světě online: http://www.foxnews.com.

Kancléř Petr Hájek a jeho publicisticko-zpravodajsko-komentátorský tým PROTIPROUD:

http://protiproud.parlamentnilisty.cz.

Víra, křesťanství, náboženství

Manželství a kvalitní partnerské vztahy:

SZANSASPOTKANIA.net

Mediální otázky spojené s vírou: www.signis.net, http://sqpn.com, http://www.h2onews.org, http://www.catholicnewsagency.com.

Dobré zprávy z celého světa, aneb pryč s negativismem současné mediální sféry :o): http://www.goodnewsdaily.com, http://www.goodnewsnetwork.org.

Beránci Boží:

Podpora českému Reaganovi: Václavu Klausovi: http://www.akce-dost.cz.

Konzervativní a ANTI-NWO portály: http://www.freeglobe.cz, http://www.euportal.cz.

Konzervativní Listy: http://konzervativnilisty.cz.

Filmy: http://www.imdb.com, http://www.csfd.cz.

Rozhlasové stanice: http://www.rozhlas.cz, http://radioio.com, http://www.warpradio.com/.

Druhá světová válka: www.fronta.cz, www.time.com, www.valka.cz, www.feldgrau.com, www.worldwar-2.net, www.wintersonnenwende.com, www.waffenhq.de, www.rktraeger.de (www.lexikonderwehrmacht.de, www.lexikon-der-wehrmacht.de, www.wehrmachtslexikon.de www.deutsche-kriegsmarine.de), www.panzernet.net, www.militaryzone.cz, www.rkka.ru, mapww2.narod.ru, www.historynet.com, www.axishistory.com, www.ordersofbattle.com, www.history.army.mil, www.ubootwaffe.net

Knihy: http://books.google.com/, http://www.archive.org.

Mapy: www.mapy.cz, www.geonames.org, maps.google.com.

Vítek Jedlička a jeho skvělé weby Reformy.cz: http://www.youtube.com/user/reformycz, http://www.reformy.cz, http://reformy.shoptet.cz/.

 

Linky na fajn lidičky:

Maro Patriot - www stránky a Marův Blog konzervativního anglicko-jižanského rytíře: http://conpat.blog.cz.

DR. JIŘÍ PAYNE - www stránky jednoho fajn inteligentního politika a poradce presidenta ČR: http://www.payne.cz.

BLOG MÉ KRÁSNÉ a BLONĎATÉ KAMARÁDKY PSYCHOLOŽKY z CHILE - : http://www.aclaratumente.blogspot.com.

No_Mike a jeho inteligentně poznatelná síla "nepoznatelna" a věčnosti: stránky zmizely, ale vzpomínky zůstávají :o).

ELMINSTER: stránky zmizely, ale vzpomínky zůstávají :o).

Adisův Blog, stránky velice seriozního a OK kamaráda AAiase http://aaias.blog.cz/.

MRTVOLKA01: http://www.mrtvolka01.mysteria.cz/.

 JONNYS: http://fotobanky.jirivaclavek.cz, http://fotovaclavek.webgarden.cz.

GABBLER2: http://megasraz2002.kvalitne.cz.

HAND.SOME: http://dodophotos.wz.cz.

 JAMES008: www.james008.net.

 LANGI - kamarád, který nás všechny opustil díky své pouti ke Stvořiteli: stránky zmizely, ale vzpomínky zůstávají :o).

.     

   RAADA: stránky zmizely, ale vzpomínky zůstávají :o).

  CANNABA: stránky zmizely, ale vzpomínky zůstávají :o).

XCHAT VE STODOLNÍCH NOVINÁCH: http://sweb.cz/Skyfebruary/stodolninovinyxchat.jpg.

 MALÁVÍLA: http://www.kraslova.wz.cz.

VLKOUŠEK HAŮŮŮ AŤ ŽIJEŠ BRATŘE :O) - stránky zmizely, ale vzpomínky zůstávají :o).

  XCHEERFUL NEBO-LI NÁŠ OBLÍBENÝ A SPOLEHLIVÝ SPRÁVCE.SÍTĚ, SERIOZNÍ A NADŠENÝ ČLOVĚK: stránky zmizely, ale větička zůstává :o))

 ZAKLADATEL XCHATU - NÁŠ OTĚCKO HONZÍČEK22: stránky zmizely, ale vzpomínky zůstávají :o).  

 

 Nejnavštěvovanější podniky: BEN.

Tam nás najdete a možná příjde i Jado :o)))

GRAF NÁVŠTĚVNOSTI VŠECH SKYDANCEROVÝCH STRÁNEK OD DOBY VZNIKU V DUBNU 2002 - PODLE OFICIÁLNÍCH VÝSLEDKŮ SEZNAMU. DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU. TYTO STRÁNKY MOHLY VZNIKNOUT TAKÉ DÍKY DOBRÉ VŮLI VŠECH KAMARÁDŮ ZE SPOLEČNOSTI SKY-TECH   WWW.SKY-TECH.CZ.

   

    

   

   

 

© by RAdo Skydancer 2002 - 2015. All Rights Reserved. Click for Use of Content from Skydancer´s Web Sites.